Prof. Dr. Matthias Mahlmann

Prof. Dr. Matthias Mahlmann
Rechtswissenschaften
Universität Zürich

Lehrveranstaltungen von Prof. Dr. Matthias Mahlmann

Veranstaltung Umfang Beschreibung Bewertungen
Einführung in die Rechtswissenschaften
Vorlesung
2 SWS
3 CP
- 4
Methodenlehre I
Vorlesung
2 SWS
3 CP
- 3
Rechtssoziologie II
Vorlesung
2 SWS
6 CP
- 1